دسته بندی

معرفی کتاب

داشی مشتی، با صفا، با وفا، خوش خلق و خوش خنده، صاحب کتاب های زیاد، بدون داد و فریاد: اکبر...